OM FÖRENINGEN MAHILAS VÄNNER

 

Efter fyra års arbete med kvinnor och flickor i byn Bhilon Ki Basti kände vi behov av en fastare organisation, stöd av intresserade vänner och en offentlig kanal att slussa våra pengar genom. Vi skickade inbjudan till ett inledande möte till människor som tidigare visat intresse. Mötet kom att hållas på Skype den 16 mars 2011. En månad senare hölls ett konstituerande styrelsemöte: Elsa Agélii, ordförande; Britta Kleberg, kassör; Joanna Schroeder, sekreterare; Monika Lind-Melander, suppleant.

 

Stadgar för föreningen Mahilas Vänner

§ 1 Föreningens namn skall vara Mahilas Vänner, en stödförening till Mahila Aur Pani – embroidery club Jaisalmer, Rajasthan, Indien.

§ 2 All officiell kommunikation med medlemmar sker via  internet och e-post.

§ 3 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

§ 4 Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 5 Arbetet i Indien: Föreningens mål är att sprida kunskap om och stödja flickors och kvinnors broderiverksamhet i byn Bhilon ki Basti i Rajastan, Indien. Visionen är att kvinnorna skall kunna bidra till god familjeekonomi genom broderi/hantverk eller annat småföretagande, och att ge flickor styrka och mod att förverkliga egna drömmar.

§ 6 Föreningen vill utveckla ett traditionellt hantverk (broderiet) som både ger försörjning och utrymme för individuell kreativitet vilket stärker självkänslan.
Höja kunskapsnivån genom flickors deltagande i broderiskolan samt stöd till skolgång.
Genom hjälp till självhjälp och träna förmågan att samarbeta och se till helheten samtidigt som den egna ekonomin stärks och självtilliten ökar.
På så sätt utvecklas demokratiska processer.

§ 7 Arbetet i Sverige: Föreningen skall sprida kunskap om kvinnors och flickors broderiarbete och deras villkor i byn. Detta kan ske genom utställningar, föredrag och på andra sätt. Vi skall utveckla marknadsföringen av kvinnornas och flickornas produkter i Sverige och Västvärlden samt inom Indien.

§ 8 Föreningen skall stärka kontakten med lokala samarbetsparter i Indien: Socialarbetarorganisation, Semant Kisaan Sahayog Sansthan, SKSS (Socialt arbete bland bybefolkning i gränstrakter) med flera.

§ 9 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 10 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom den inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 11 Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser, olika arrangemang samt rörelseintäkter genom försäljning av broderier från Mahila Aur Pani (kvinnor och vatten) - Embroidery Club, Bhilon Ki Basti, Jaisalmer. Samt medel från andra bidragsgivare.

§ 12 Medlemsavgiften skall hållas låg och går endast till att täcka föreningskostnader, såsom utskick, möten, bankkostnader. Därutöver välkomnas frivilliga bidrag och initiativ till stöd för verksamheten i Indien.
Medlemsavgiften fastställs på årsstämman.

§ 13 All administration av projektet och personalomkostnader i samband med resor och arbete i Indien betalas av rörelseintäkterna. Målet är att så mycket som möjligt administreras av kvinnorna själva och att den svenska insatsen blir mentorskap och hjälp till marknadsföring.

§ 14 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte. Kallelse till sammanträde skall skickas två veckor i förväg via e-post och finnas på föreningens sida på internet.

§ 15 Styrelsen består av minst tre ledamöter och en eller två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, mandattiden är normalt 3 år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Suppleanterna får alltid närvara vid styrelsemöte men har rösträtt endast om suppleanten ersätter ordinarie ledamot. 

§ 16 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 17 Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 18 Stadgeändring är giltig efter beslut med 2/3 majoritet vid två stämmor, den ena skall vara årsmötet.

§ 19 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande möten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

§ 20 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till kvinnornas organisation i byn (t.ex. SKSS) om detta är möjligt; annars till Tilonia Barefoot college, Kisanghar, Rajasthan

 

Föreningen håller årsmöte i april. Och en träff ordnas under sommaren. Hittills har vi träffats i Elsas trädgård i Täcklebo. Vid dessa möten blir det tillfälle att diskutera arbetets utformning och komma upp med olika idéer till verksamhet. Det skall inte vara betungande att vara medlem i denna stödförening utan var och en agerar efter ork och lust. Att göra sig medveten om människors belägenhet i fjärran världar är positivt i sig! Vi arbetar ju för en generös och bättre värld!

Så här kan du hjälpa till!

Genom föreningen får man glädjen och möjligheten att engagera sig för kvinnor och flickor i en fattig by i Tharöknen i Rajasthan.

  • inspirera omgivningen att bidra till flickors skolgång eller sälja broderier
  • hjälpa till att söka pengar till exempel till filmen som skall göras färdig
  • sprida kunskap om vår nya butik/hemsida, t.ex. Facebook,gilla och dela vår egen Mahila Embroideries sida
  • länka till hemsidan i egna e-postbrev
  • ge respons på det som berättas i bloggarna! Det stärker när man är ute i byn och arbetar
  • översätta blogtexter o.a. till engelska
  • sköta hemsidans butik
  • kort sagt det finns alltid något litet eller stort stöttande handtag som sprider budskapet om vårt arbete i världen!

Ett medlemskap gör det lättare att tänka sig att någon gång resa med till byn i Indien för att stärka banden kvinna till kvinna och fördjupa kunskapen om kvinnors och flickors villkor i en fattig by i Indien.

Medlemsavgiften är sen starten 150 kr, skolavgiften per år /flicka är 2000 kr  och betalas till Bankgiro: 420-5431 eller

Swish: 123 175 876 2
Glöm inte  att skriva namn och e-postadress , telefon!

2018  Arbetet i Indien pågår för fullt! Mer inom kort......

Det första styrelsemötet ...
Trädgårdsmöte ...
 
महिला पानी और कढ़ाई